Algemene voorwaarden Veluwe Repair

Algemene Reparatie Voorwaarden VeluweRepair#67b7e1

Inhoud

  1. Definities.
  2. Toepasselijkheid.
  3. Aanmelden van reparaties.
  4. Betalingen/Kosten.
  5. Gevolgen niet tijdig betalen.
  6. Transport.
  7. Onderzoek en Reparatie.
  8. Kwaliteit.
  9. Garantie.
  10. Overmacht.
  11. Aansprakelijkheid.
  12. Toepasselijk recht.
  13. Data.
  14. Externe Technische Dienst.
  15. Garantie Toestel
  16. Accessoires en SIM kaarten.
  17. Simlock.
  18. Gestolen of vermiste toestellen.
  19. Prijzen.
  20. Herroepingsrecht.
  21. Retourneren.
  22. Wat valt niet te retourneren.
  23. Bezorging en uitvoering.
  24. Retentierecht.
  25. Eigendomsvoorbehoud.
  26. Levering.
  27. Bewaring.
  28. Montage/installatie.
  29. Ruilen.
  30. Uitvoering van de overeenkomst.
  31. Informatieverstrekking door de klant.
  32. Duur van de overeenkomst (abonnement) betreffende een dienst.
  33. Opzeggen overeenkomst (abonnement) dienst voor onbepaalde tijd.
  34. Vrijwaring.
  35. Klachten.
  36. Recht op ontbinding.
  37. Wijziging van de overeenkomst.
  38. Wijziging algemene voorwaarden.
  39. Ingebrekestelling.

1. Definities

In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder: Reparateur: VeluweRepair.

Klant / Wederpartij: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Reparateur en/of producten koopt bij de Reparateur.

Opdracht: Alle verzoeken, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en aanvaard door Reparateur.

Toestel: Laptop, Computer, NAS, Mobiele telefoon, tablet.

Accessoires: Batterijen, opladers, geheugenkaarten en ander toebehoren aan toestel.

Externe Technische Dienst: Reparatie- en/of servicebedrijf dat buiten de invloedsfeer van Reparateur ligt.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van diensten of producten door of namens de reparateur.
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden maar ook in het bijzonder de inkoop voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reparateur zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Reparateur, voor de uitvoering waarvan door Reparateur derden dienen te worden betrokken.
 5. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanmelden van reparaties

 1. Het aanmelden van reparaties kan via de daarvoor bestemde websites plaatsvinden. Alle benodigde informatie is te vinden op onder andere https://www.veluwerepair.nl.
 2. Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft Reparateur het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.

4. Betalingen/Kosten

 1. Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering meer dan 3 maanden tijd zit en de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen na deze periode stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, mag Reparateur deze verhogingen aan de Wederpartij doorberekenen.
 2. Indien na onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het bedrag zoals vermeld op het reparatieformulier of website, dan wordt aan de wederpartij gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de wederpartij. Wanneer het reparatieformulier/website geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de wederpartij gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de wederpartij. De wederpartij kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Reparateur en betaalt dan alleen de onderzoekskosten.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien Reparateur dat nodig acht, kan zij de Wederpartij verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen, een termijnbetaling vast te leggen of een bankgarantie af te geven.
 5. Reparateur behoudt zich te allen tijde het recht voor om facturen van door Reparateur bij externe leveranciers op verzoek van Wederpartij aangeschafte zaken direct door te rekenen aan Wederpartij.
 6. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Deze rente is ook verschuldigd, indien door Reparateur is ingestemd met een langere kredietgeving dan welke geldt op grond van het voorgaande artikel.
 7. Wederpartij dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Reparateur.
 8. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van Wederpartij te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, een en ander ongeacht het feit dat Wederpartij bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.
 9. Is Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Wederpartij.
 10. Indien Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling van een geldsom, dan is hij na eerste aanmaning met een nadere termijn van 14 dagen, direct de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 11. Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 12. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Wederpartij.
 13. Wanneer wederpartij, om wat voor reden dan ook, besluit de reparatie voortijdig af te breken, en Reparateur is inmiddels gestart met de reparatie, zal Reparateur hiervoor vijfenveertig euro onderzoekkosten in rekening brengen en de kostten die de reparateur gemaakt heeft aan vervangende onderdelen. Deze zullen moeten worden voldaan door de wederpartij binnen 14 dagen na het voortijdig afbreken van de werkzaamheden.
 14. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat de Reparateur de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen
 15. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van Reparateur aan de wederpartij de openstaande factuur nog niet voldaan is, zal Reparateur een incassobureau of deurwaarder inschakelen waarvan de gemaakte kosten ook zullen worden verhaald op de wederpartij.
 16. Reparateur behoudt zicht het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

5. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de reparateur gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de reparateur.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag de reparateur zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In gevan liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vordering van de reparateur op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de reparateur, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de reparateur te betalen.

6. Transport

 1. Klant is verantwoordelijk voor het transport naar het reparatiecentrum, tenzij anders is overeengekomen. De producten dienen beschermd en veilig verpakt en gelabeld te zijn conform de vereisten van Reparateur. Alle benodigde informatie is te vinden op onder andere https://www.veluwerepair.nl.
 2. Reparateur is verantwoordelijk voor de retourzending van het product, tenzij anders is overeengekomen.

7. Onderzoek en Reparatie

 1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, worden door de Reparateur geconstateerde gebreken hersteld.
 2. Als blijkt dat de door Reparateur vastgestelde storing niet valt onder de garantievoorwaarden zoals bepaald in het artikel 8 (Garantie), dan zal Reparateur Klant eerst voorzien van een prijsopgave, tenzij anders overeengekomen.
 3. Pas nadat Klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal Reparateur overgaan tot reparatie.
 4. Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.
 5. Het niet binnen 14 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Reparateur worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. Reparateur behoudt het recht het product terug te sturen tegen onderzoekskosten.
 6. Als door Reparateur geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.
 7. Klant kan kosteloos afstand doen van zijn recht op het product. Reparateur zal dan, zonder verdere kosten voor Klant, zorgdragen voor milieuvriendelijke verwerking van het product.
 8. Reparateur zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) schade op de hoogte brengen.

8. Kwaliteit

 1. Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.
 2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de verwachtingen van Klant mits dit binnen het redelijke valt.
 3. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
  • Bij reparaties zijn de klachten en defecten die op de reparatie bon zijn omschreven door de Wederpartij, bepalend voor de omvang van de herstelplicht. Reparateur is niet verplicht om onderzoek te doen naar verdere klachten dan de door Wederpartij opgegeven klachten.
  • Eventuele fouten in het geleverde dient Wederpartij binnen acht (8) werkdagen aan Reparateur te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, is Reparateur op juiste wijze haar verbintenissen nagekomen. Wederpartij verliest alsdan haar rechten om te reclameren.
 4. De ontvangen reparatie bon geldt tevens ook als garantiebewijs.
 5. Na reparatie ontvangt de wederpartij de factuur van de reparatie.

9. Garantie

 1. Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper.
 2. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienst verlend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor de reparateur enkel een inspanningsverplichting en dus geen resulstaatsverplichting.

9.1 Garantie bepaling op reparatie

 1. Reparateur geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan Reparateur verwijtbaar is. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, vocht-, val of brandschade, wordt geen garantie gegeven.
 2. Wanneer binnen negentig (90) dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft Reparateur een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.
  • Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
  • Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.
  • Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
  • Deze herhalingsgarantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde partij na de door Reparateur verrichte eerste reparatie zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Wederpartij, zijn de vorderingen van Reparateur op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 4. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

9.2 Garantie bepaling op verkochte producten

 1. Iets defect binnen de garantie dan wordt de Reparateur in de gelegenheid gesteld door de Klant om als eerste een reparatie of oplossing aan te bieden. De garantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde partij zelf eerst een reparatie op hebben uitgevoerd.
 2. De garantie vervalt bij producten waarbij schade is ontstaan door bliksem-, water-, vocht-, val of brand
 3. De Reparateur bied standaard 12 maanden garantie op Nieuwe producten die zijn verkochten, tenzij anders is vermeld bij het specifieke product. Dan wordt de tijd aangehouden die bij het product vermeld staat. Deze afwijking in tijd zal ook altijd vermeld worden op uw factuur. Voor Accu’s geld een afwijkend termijn die in 9.2.5 wordt genoemd.
 4. De Reparateur bied standaard 1 maand garantie op Refurbisd producten die zijn verkocht, tenzij anders vermeld bij het specifieke product. Dan wordt de tijd aangehouden die bij het product vermeld staat. Deze afwijking in tijd zal ook altijd vermeld worden op uw factuur. Voor Accu’s geld een afwijkend termijn die in 9.2.6 wordt genoemd.
 5. Garantietermijn op Accu’s van nieuwe producten is standaard 6 maanden garantie tenzij expliciet anders vernoemt bij het product. Deze afwijking zal ook op de factuur worden vermeld. Reden van deze afwijkende garantie op Accu’s heeft te maken dat deze producten zeer onderhevig zijn aan hoe de gebruiker ermee omgaat.
 6. Garantietermijn op Accu’s op refurbisd producten is standaard 1 maand garantie, tenzij anders vermeld bij het specifieke product. Dan wordt de tijd aangehouden die bij het product vermeld staat. Deze afwijking in tijd zal ook altijd vermeld worden op uw factuur.

10. Overmacht

 1. Reparateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Reparateur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel Klant als Reparateur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
 3. Reparateur is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.
 4. Voor zover Reparateur ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Reparateur gerechtigd om dat deel van de door haar geleverde prestaties in rekening te brengen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Reparateur is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door Reparateur. Reparateur is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces of tijdens het transport naar de klant, tenzij anders is overeengekomen. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
 2. De maximale aansprakelijkheid van Reparateur is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €400,00. Reparateur is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.
 3. Reparateur is aansprakelijk voor verlies van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van teruggave aan wederpartij.
 4. Reparateur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Reparateur is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Reparateur is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen indien de Wederpartij tegen het advies van Reparateur in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.
 6. Tevens kan het voorkomen dat na alleen het onderzoek bij waterschade functieverbetering of -vermindering optreedt in verband met corrosie van componenten. Reparateur kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

12. Toepasselijk recht

 1. Op de reparatie overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Reparateur. Reparateur blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

13. Data

 1. Reparateur behoudt zich het recht voor om geleverde toestel naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor apparaten met zich meebrengen dat data verloren gaat.
 2. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens.
 3. Klant dient, voor dat hij het toestel ter reparatie instuurt, gevoelige data van het toestel en geheugenkaart te verwijderen.
 4. Tegen vergoeding kan de Reparateur op verzoek van de klant een back-up maken van de data die zich op het toestel bevindt. Hierbij blijft punt 12.2 wel van kracht.
 5. Reparateur is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data opgetreden tijdens reparatie van het toestel van wederpartij. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up, voorafgaand aan de reparatie. Dit punt vervalt wanneer de wederpartij gebruik maakt van de optie uit punt 12.4. waarbij de wederpartij de reparateur tegen extra vergoeding vraagt om een back-up van zijn/haar gegevens te maken.

14. Externe Technische Dienst

 1. Toestellen van merken waarvoor de Reparateur niet over een reparatieautorisatie beschikt, kunnen ter reparatie worden aangeboden bij daarvoor geautoriseerde Externe Technische Dienst. Reparateur behoudt zich het recht voor extra administratieve en logistieke kosten in rekening te brengen.
 2. De algemene voorwaarden van de Externe Technische Dienst zijn, naast deze voorwaarden, onverkort van toepassing.

15. Garantie Toestel

 1. Toestellen die worden aangeboden zonder IMEI / Serienummer sticker of met een afwijkende IMEI / Serienummer sticker ten opzichte van het in het toestel geprogrammeerde IMEI / Serie nummer, worden door Reparateur niet onder garantie afgehandeld.
 2. In het geval er aan toestel door derden, niet-geautoriseerde reparateurs, is gewerkt vervalt de fabrieksgarantie.
 3. In bovenstaande gevallen wordt het toestel aan Klant geretourneerd. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

16. Accessoires en SIM kaarten

 1. Accessoires dienen alleen meegestuurd te worden indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke accessoires worden meegestuurd. Indien de accessoires niet worden aangemeld, kan Reparateur niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires.
 2. Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten alleen met het toestel mee te worden verstuurd indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Reparateur is niet aansprakelijk voor verlies van data op de geheugenkaart.
 3. Het opsturen van simkaarten is niet wenselijk en geschiedt volledig op eigen risico. Reparateur is niet aansprakelijk voor het verlies, misbruik en/ of beschadiging van opgestuurde simkaarten.

17. Simlock

 1. Aangeboden toestellen die voorzien zijn van een simlock worden door Reparateur niet gedeblokkeerd. Eventueel deblokkeren kan geschieden na een akkoord van de betreffende operator aan de eigenaar van het toestel. De operator geeft in een dergelijk geval een unlock code vrij. Klant dient hiervoor zelf zorg te dragen.
 2. Simlock toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn kunnen door Reparateur onbehandeld retour worden gestuurd. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

18. Gestolen of vermiste toestellen

 1. Indien, bij het in behandeling hebben van de opdracht, blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, houdt Reparateur zich het recht voor het toestel niet in behandeling te nemen. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

19. Prijzen

 1. Alle prijzen die de reparateur hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die de reparateur hanteert voor zijn diensten en producten op zijn website of die ander zins kenbaar zijn gemaakt, kan de reparateur te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door de reparateur een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.
 4. De reparateur is gerechtigd om tot 20% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen, dient de reparateur de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerdert met 20% uitkomt.
 7. De reparateur heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal de reparateur prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met de reparateur op te zeggen indien hij niet akkoord met de prijsverhoging.

20. Herroepingsrecht

 1. Wanneer de klant de koop op afstand doet, dus via Internet of Telefoon. Heeft de klant 14 dagen de tijd om te bepalen of hij het product wil behouden of te retourneren.
 2. Deze bedenktijd geeft de klant de mogelijkheid om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 3. Mocht de klant dit uitgebreider dan strikt noodzakelijk doen dan mag de Reparateur de eventuele waardevermindering verhalen op de klant.
 4. Het herroepingsrecht kan ontbonden worden binnen 14 dagen zonder opgave van reden op voorwaarde dat:
  1. heet product niet is gebruikt
  2. het geen product is dat speciaal voor de klant op maat is gemaakt of aangepast
  3. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cds’, etc.)
  4. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  5. de klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  6. Softwarepakketten die nog niet zijn geïnstalleerd en/of geactiveerd.
  7. het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 5. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de klant het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. zodra de klant de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  3. zodra de klant de bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 6. De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via support@veluwerepair.nl, indien gewenst met behulp van een medewerker. De contactgegevens staan vermeld op de website veluwerepair.nl
 7. De klant is verplicht om het product binnen 7 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan de reparateur, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 8. Indien de klant tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan de reparateur heeft geretourneerd, dan zal de reparateur eventuele door de klant betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de klant terugbetalen.
 9. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van de reparateur voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 10. Indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de klant.
 11. Het herroepingsrecht vervalt voor de klant wanneer de klant het product bij de reparateur in het servicepunt heeft gekocht en/of opgehaald.

21. Retourneren

 1. Mocht de klant gebruik maken van artikel 20 het herroepingsrecht dan kan de klant een retour aanvragen bij de reparateur. Contactgegevens hiervoor zijn te vinden op https://veluwerepair.nl/contact/.
 2. Nadat het product in goed orde is ontvangen wordt de ontvangen betaling binnen 14 werkdagen teruggestort, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

22. Wat valt niet te retourneren

 1. Softwarepakketten waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend. Of als deze zijn geïnstalleerd en/of geactiveerd.
 2. Ingewisselde of ingevulde vouchers of te goedbonnen
 3. Goed uitgevoerde diensten, zoals vooraf aangegeven installatie van softwarepakketten of gevraagde instellingen.
 4. Producten die door de klant zelf zijn opgehaald in het servicepunt van de reparateur.

23. Bezorging en uitvoering

 1. Uitvoering van de bestelling vindt plaats na dat de betaling is geschied, tenzij de klant aan de reparateur te kennen heeft gegeven om het product op te halen. Dan wordt de uitvoering zo snel mogelijk gestart, omdat betaling pas bij uitlevering zal plaatsvinden.
 2. Producten worden bezorgd door één van de reparateur geselecteerde transport mogelijkheden.
 3. Mocht de transport een track en trace mogelijkheid hebben wordt dit zo snel mogelijk aan de klant gecommuniceerd door de reparateur.
 4. Mocht de levering van het product langer duren dan verwacht wordt dit zo snel mogelijk door de reparateur gemeld aan de klant, waarbij vertragingen in het transport buiten deze bepaling vallen.
 5. Bestellingen die nog niet in het transport proces bevinden kunnen nog geannuleerd worden door de klant. De annulering zal bevestigd worden door de reparateur. Zonder deze bevestiging van de reparateur is de annulering niet definitief.
 6. De reparateur zal binnen 14 werkdagen na definitieve bevestiging van de annulering van de bestelling de gemaakt betaling terug betalen.

24. Retentierecht

 1. De reparateur kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten of diensten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van de reparateur heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan de reparateur.
 3. De reparateur is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

25. Eigendomsvoorbehoud

 1. De reparateur blijft eigenaar van alle geleverde producten en/of diensten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de reparateur op grond van wat voor met de reparateur gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan de reparateur zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 4. In dien de reparateur een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft de reparateur het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

26. Levering

 1. De door de reparateur opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van de reparateur.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd heeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de reparateur niet binnen 14 werkdagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 4. De klant dienst ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

27. Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

28. Montage/installatie

 1. Hoewel de reparateur zicht inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

29. Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is allen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
  2. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking .c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
  3. het product is nog niet gebruikt
 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

30. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De reparateur voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De reparateur heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in de onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de reparateur tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat de reparateur tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en of extra uren voor de rekening van de klant.

31. Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan de reparateur.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gesteld informatie, gegeven en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aarde van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoek, retourneert de reparateur de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door de reparateur redelijkerwijs verlangde informatie, gegeven of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

32. Duur van de overeenkomst (abonnement) betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen de reparateur en de klant betreffende een dienst of diensten worden aangegaan voor onbepaalde tijde, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant de reparateur schriftelijk in gebreke stellen.

33. Opzeggen overeenkomst (abonnement) dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan ten alle tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

34. Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart de reparateur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de reparateur geleverde producten en/of diensten.

35. Klachten

 1. De klant dient een door de reparateur geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt ene geleverde product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de reparateur daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de reparateur in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de reparateur gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

36. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanner de reparateur toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door de reparateur niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat de reparateur in verzuim is.
 3. De reparateur heeft het recht de overeenkomst met de klant ontbinden, indien de klant verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien de reparateur kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

37. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaande lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in ene fysieke winkel.

38. Wijziging algemene voorwaarden

 1. De reparateur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal de reparateur zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

39. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan de reparateur
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling de reparateur ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.